1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

α) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

β) Όταν ο μαθητής-μαθήτρια απουσιάζει για λόγους υγείας περισσότερο από δύο (2) ημέρες ο κηδεμόνας του είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Σχολιατρικής Υπηρεσίας ή ιδιώτη ιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την προθεσμία αυτή κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό.

γ) Για δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο (2) ημερών λόγω ασθένειας ή για άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ο κηδεμόνας οφείλει να συμπληρώσει στο σχολείο ενυπόγραφα σημείωμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών για όλο το χρόνο αθροιστικά.

δ) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο κηδεμόνας δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Καθηγητών να τα δεχθεί ή να τα απορρίψει, όταν γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

ε) Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες που γίνονται κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την άδεια του διευθυντή του σχολείου μεμονωμένες ή συνεχείς (πρώτη ώρα, ενδιάμεσες ώρες ή τελευταία ώρα).

Επίσης δεν θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες που οφείλονται σε αποχή, κατάληψη ή αυθαίρετη απομάκρυνση μαθητών από το σχολείο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Σχετικά με το χαρακτηρισμό φοίτησης (απουσίες) των μαθητών Γυμνασίου σας γνωρίζουμε ότι για το Γυμνάσιο ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.1566/1985 και των Π.Δ. 104/79, 294/79, 485/1983, 185/1990 και 39/2014.

Η φοίτηση των μαθητών ανάλογα με τις απουσίες που σημείωσαν μέχρι 30 Μαΐου χαρακτηρίζεται ως εξής:

Ι. ΕΠΑΡΚΗΣ (οπότε ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ στις εξετάσεις ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ) όταν σημείωσαν:

α) Από 1 μέχρι 64 απουσίες ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.

β) Από 64 μέχρι 114 απουσίες, εφόσον είναι δικαιολογημένες οι πάνω από τις 64 (δηλαδή οι 50).

γ) Κατ΄εξαίρεση ο Σύλλογος διδασκόντων με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητών που σημείωσαν από 115 μέχρι 164 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι:

1) Όλες οι απουσίες πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και

2) Η επίδοσή τους κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση των μαθητών όταν:

  • Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των τριών (3) τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 14,5 και

  • Η διαγωγή τους Κοσμιότατη

ΙΙ. ΕΛΛΙΠΗΣ , (οπότε ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ σε ολική εξέταση το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ σε προφορική και γραπτή εξέταση στα μαθήματα της ομάδας Α) όταν σημείωσαν 115-164 απουσίες με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτησή τους δε χαρακτηρίστηκε από το σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου.

Κατ΄εξαίρεση ο Σύλλογος διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητών που σημείωσαν από 164 μέχρι 214 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι:

1) Όλες οι απουσίες πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και

2) Η επίδοσή τους κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση των μαθητών όταν:

  • Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των τριών (3) τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 14,5 και

  • Η διαγωγή τους Κοσμιότατη

ΙΙΙ. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, (οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ), όταν σημείωσαν πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

ΙV. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για μαθητές πρωταθλητές, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π. ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Από τη Διεύθυνση

Κύπρου & Ιωνίας 4
ΤΚ 15669, Παπάγου
Τηλ  : 2106540786
Φαξ : 2106532325
email: 1gympapagou@sch.gr

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com