Open menu

Εργασίες 2019 - 2020

 

 Ένα μικρό δείγμα (αντίδωρο) της εξ αποστάσεως ολοκλήρωσης της ατομικής εργασίας (unit method)-  α γυμνασίου. Τα περισσότερα όπως θα διαπιστώσετε με ανακυκλώσιμα οικιακά υλικά, ό,τι μπορούσαν οι μαθητές να βρουν, μια και τα καταστήματα ήταν κλειστά λόγω covid-19

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο video με τις εργασίες - κατασκευές των μαθητών από τα Α3, Α4, Α5 του γυμνασίου μας.

 

Το Μάθημα της Τεχνολογίας

“Κατασκευάζειν και Χαίρειν.

Επιμελείσθαι και προάγειν την κοινωνίαν είναι διοικείν. Και διοικείν είναι κατασκευάζειν.

Υλικώς και πνευματικώς. Κατασκευάζειν, άρα και χαίρειν. Κατασκευάζειν έστω και διασκεδάζειν Κατασκευάζειν θα είναι η συναίσθησις της ανθρωπίνης ισχύοςλαμπρόν έργον του ανθρωπίνου λογισμού . Χαίρειν θα είναι η συναίσθησις του παρανθρώπω κάλλουςανεκτίμη τον δώρον της ανθρωπίνης ποιήσεως

Αθανάσιος Ρουσσόπουλος, τ. πρύτανης ΕΜΠ

Εργασίες μαθητών Α΄ και Β΄  γυμνασίουvideo

ΓΕΝΙΚΑ

 «Το μάθημα της Τεχνολογίας της Γενικής Εκπαίδευσης μελετάει τηνΤεχνολογία (την Ιστορική εξέλιξη, τη χρησιμότητα και σπουδαιότητά της στην Α' γυμνασίου - ατομική εργασία) και τη βιομηχανία (την οργάνωση, τα υλικά που χρησιμοποιεί, τις διαδικασίες παραγωγής, τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από τη Βιομηχανία στη Β' γυμνασίου ομαδική εργασία), και έχει σκοπό την ανάπτυξη νοητικών και πρακτικών δεξιοτήτων στους μαθητές, που είναι απαραίτητες σε κάθε άτομο που ζει σε μια τεχνολογική κοινωνία.»

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 (ατομική εργασία – unitmethod)

 Στόχοι

 Στην αρχή του μαθήματος ο καθηγητής εξηγεί στους μαθητές τη σπουδαιότητα που έχουν σήμερα γνώσεις σχετικές με εργαλεία, μηχανές, ενέργεια, ισχύ, μέσα επικοινωνίας, μέσα μεταφοράς και τους παρουσιάζει τις τρεις γενικές ενότητες μελέτης. Οι τρεις ενότητες θα συζητηθούν στην τάξη και θα συνδεθούν με τις ανάγκες της καθημερινής ζωής.
Τελικά ο καθηγητής θα ζητήσει από τους μαθητές να διαλέξουν μια ενότητα από τις τρεις για μελέτη. Ο κάθε μαθητής θα κατασκευάσει (
video αίθουσας τεχνολογίας με κατασκευές μαθητών) και θα μελετήσει ένα θέμα της εκλογής του από το χώρο της Τεχνολογίας, αλλά όλα τα θέματα θα ανήκουν στην ενότητα που διάλεξε η τάξη για μελέτη. Η αιτία για τη παραπάνω δέσμευση είναι ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι ελεύθεροι μεν στην εκλογή ενότητας μελέτης, όμως η μελέτη αυτή θα πρέπει να είναι συγκροτημένη σε ένα ενιαίο σύνολο. Οι μαθητές δε θα πρέπει να μελετούν ό,τι τύχει, ανεξάρτητα από την ενότητα που διάλεξε η τάξη, αλλά να αναλύουν μόνοι τους τον "πυρήνα" γνώσης που διάλεξαν οι ίδιοι.

 Ενότητες μελέτης (για την α' γυμνασίου)

 Μεταφορές και Επικοινωνία

  • Γεωργική Τεχνολογία
  • Ενέργεια και Ισχύς
  • Εργαλεία και Μηχανές

Η εκλογή ενότητας μελέτης από τους μαθητές δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφανειακά. Οι μαθητές θα πρέπει να αναλύσουν τις ενότητες που παρουσίασε ο καθηγητής αξιοποιώντας όλες τις πηγές πληροφόρησης του Τεχνολογικού τους περιβάλλοντος. (π.χ. βοηθητικά βιβλία, βιβλιοθήκες, μουσεία, βιομηχανίες, ειδικούς, καθηγητές άλλων μαθημάτων στο γυμνάσιο).
Σήμερα το Internet προσφέρει άπειρες πηγές πληροφοριών.
Οι μαθητές θα πρέπει να παρουσιάζουν και να αναλύουν το υλικό που συγκεντρώνουν σε σεμινάρια που θα διοργανώνουν στην τάξη.

 Η εφαρμογή της μεθόδου της ατομικής εργασίας για τη μελέτη της Τεχνολογίας, δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να οργανώσουν τις παρακάτω δραστηριότητες:

 Διερεύνηση βιβλιογραφίας και πραγματοποίηση σεμιναρίων από τους μαθητές στην τάξη για την ανάλυση 3 τεχνολογικών ενοτήτων: Εργαλεία και μηχανές, ενέργεια και ισχύς, μεταφορές και επικοινωνίες (στις οποίες εντάσσεται πλήθος τεχνολογικών θεμάτων).

 Επιλογή ενότητας μελέτης από τους μαθητές της τάξης.

 Επιλογή έργου από κάθε μαθητή για κατασκευή και μελέτη που ανήκει στην ενότητα που διάλεξε η τάξη. (Ο κάθε μαθητής θα κατασκευάσει ένα ομοίωμα πραγματικού αντικειμένου με τη χρήση διαθέσιμων εργαλείων και υλικών στο σχολικό εργαστήριο (?), εφαρμόζοντας κατασκευαστικά σχέδια που έχουν συνταχθεί από τον ίδιο και εγκριθεί από τον καθηγητή).

 Έρευνα βιβλιογραφίας και συλλογή από το τεχνολογικό περιβάλλον στοιχείων που κρίνει ο μαθητής ως απαραίτητα να συμβουλευθεί για την κατασκευή του έργου που έχει επιλέξει. Ο κάθε μαθητής αξιοποιεί βιβλιοθήκες, διαφημιστικά - πληροφοριακά έντυπα, γνώσεις από άλλα μαθήματα, και γενικά όλες τις πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του.

 Ταξινόμηση της πληροφόρησης από τους ίδιους τους μαθητές και καθορισμός απαιτούμενων εργαλείων και υλικών για την κατασκευή με τη βοήθεια του καθηγητή, διοργάνωση σεμιναρίων από τους μαθητές και παρουσίαση του προγραμματισμού εργασίας τους για την κατασκευή του έργου που έχει αναλάβει ο καθένας.

 Σχέδιο του ατομικού έργου (κλίμακα, διαστάσεις, ορθογραφική προβολή, σκίτσα)

 Κατασκευή του ατομικού έργου από τον κάθε μαθητή.

 Συγγραφή εργασίας από τον κάθε μαθητή σχετικά με το έργο που έχει αναλάβει και παρουσίασή της προοδευτικά σε σεμινάρια στην τάξη. Η γραπτή εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κεφάλαια που περιγράφονται στο βιβλίο.

 Παρουσίαση από τον κάθε μαθητή της κατασκευής και της μελέτης του (εργασίας) σε τελικό σεμινάριο στην τάξη.

 Επανάληψη της διαδικασίας για τις άλλες δύο τεχνολογικές ενότητες (αν υπάρχει χρόνος και αν οι μαθητές έχουν προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα στις μελέτες και τις κατασκευές τους. Η συνήθης περίπτωση είναι ο κάθε μαθητής να κατασκευάζει ένα έργο και να γράφει μία εργασία).

 Διοργάνωση έκθεσης και παρουσίαση των έργων των μαθητών στην Εκπαιδευτική Κοινότητα του Σχολείου (γονείς, εκπρόσωποι παραγωγικών μονάδων, εκπρόσωποι του Δήμου).

 Το μάθημα διέπεται από την αρχή της ενεργητικής μάθησης και της διεπιστημονικής προσέγγισης. Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές καθίστανται ικανοί, ώστε να επιλύουν με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την εφαρμογή της σύγχρονης Τεχνολογίας. Παράλληλα, βελτιώνουν τις στάσεις τους απέναντι στα υπαρκτά τεχνολογικά προβλήματα της εποχής μας που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η όλη διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος (αυτενέργεια, προσπάθεια και τελικά η επιτυχία) ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους, βοηθώντας τους να διαμορφώνουν καλύτερα την προσωπικότητά τους. Σύμφωνα με διαπιστώσεις των διδασκόντων καθηγητών, στο μάθημα της τεχνολογίας δεν υπάρχουν «κακοί μαθητές».

Το μάθημα της τεχνολογίας αποτελεί στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα ένα ελάχιστο στοιχείο «πραγματιστικής εκπαίδευσης» από τα πολλά που απαιτείται να υπάρχουν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.

Κύπρου & Ιωνίας 4
ΤΚ 15669, Παπάγου
Τηλ  : 2106540786
Φαξ : 2106532325
email: 1gympapagou@sch.gr

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com